Інформаційне повідомлення щодо врахування чинників, пов’язаних із пандемією COVID 19 та застосуванням відповідних обмежувальних заходів, при проведенні аудиту фінансової звітності EN

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності суб’єктів господарювання, що має враховуватися при аудиті їх фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності).

Звертаємо увагу на наступні питання, які є важливими і мають бути враховані при виконанні завдань з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, в умовах пандемії COVID-19:

  • оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, а також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків;
  • визначення обставин, що спричинені впливом пандемії COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних заходів, як ключових питань аудиту, їх повідомлення тим, кого наділено найвищими повноваженнями та розкриття у відповідному параграфі аудиторського звіту;
  • здатність аудитора отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі перед тим, як надати аудиторський звіт, через обмеження пересування, фактичного доступу до місцезнаходження підприємств, а також обмежені можливості щодо комунікації з персоналом клієнта через стан здоров’я. Аудитори мають адаптувати свій підхід до проведення аудиту з максимальним використанням альтернативних процедур та сучасних технологій. В разі неможливості отримати належні докази аудитор повинен розглянути питання модифікації думки і залежно від обставин висловити думку із застереженням або відмовитися від висловлення думки;
  • особлива увага аудитора до суттєвих суджень управлінського персоналу щодо облікових оцінок, зокрема, впливу пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на невизначеність оцінки та розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з відповідними обліковими оцінками. Для багатьох суб’єктів господарювання пандемія COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів може спричинити прямий та непрямий фінансовий вплив на їх діяльність. Прямий вплив може проявлятися через знецінення необоротних активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, зміни очікуваних кредитних збитків щодо фінансових активів, знецінення дебіторської заборгованості тощо. Непрямий – через вплив на покупців та постачальників, що може призвести до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку забезпечень;
  • оцінка аудиторами розкриття суб’єктом господарювання інформації про вплив пандемії COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходів на його діяльність, фінансовий стан та майбутні економічні показники, чи є вони відповідними з огляду на застосовану концептуальну основу фінансової звітності, а також розгляд питання про включення в аудиторський звіт відповідного пояснювального параграфу. Якщо за судженням аудитора у звітності відсутні належні розкриття, необхідно буде розглянути питання про модифікацію думки;
  • оцінка прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності під час складання фінансової звітності, враховуючи зростаючу невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та національної економіки. Аудитор має ретельно розглянути вплив такої своєї оцінки на аудиторський звіт з відповідним розкриттям питання безперервної діяльності в параграфі «Основа для думки із застереженням» чи у параграфі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»;
  • здійснення огляду іншої інформації, що не є фінансовою звітністю (Звіт про управління, Річна інформація емітента цінних паперів тощо), на предмет розкриття в ній питання впливу пандемії COVID-19 і запровадження карантинних та обмежувальних заходів на діяльність суб’єкта господарювання та оцінити чи є таке розкриття узгодженим із відповідним розкриттям у фінансовій звітності.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Людям з погіршеним зіром